Gala programme July 14, 2024

CAUGHT BY THE TIDES

ГЕНЕРАЦИЈА РОМАНТИЧАРИ

FENG LIU YI DAI
  • Director:

    Jia Zhangke

  • Writer:

    Wan Jiahuan, Jia Zhangke

  • 2024

    111 min. (16+)

- Cinematographer
Yu Lik-wai, Eric Gautier
- Editor
Yang Chao, Xudong Lin, Matthieu Laclau
- Cast
Tao Zhao, Zhubin Li, You Zhou, Xu Changchu, Jianlin Pan, Maotao Hu, Zhou Lan
- Producer
Shozo Ichiyama, Casper Liang Jiayan
- Production Company
MK2 Films, Momo Pictures, Xtream Pictures
- Country
China
- Language
Mandarin

Qiaoqiao and Bin fall in love in Datong in the early 2000s. At the start of their romance, the city seems filled with music, dancing and possibility. But one day, Bin leaves without notice to make his way in the wider world. Qiaoqiao decides to search for him, and so begins a decades-long journey of searching and longing.