јули 13, 2022

СИНИОТ ЧАС

режија: Ана Јакимска

 • режија

  Ana Jakimska

 • 2021, Северна Македонија

јули 8, 2022

СОЛО МОД

режија: Тамара Котевска

 • режија

  Tamara Kotevska

 • 2021, Северна Македонија, Турција, САД

јули 9, 2022

ЖИВОТ ВО МЕУР

режија: Никола Дрвошанов, Натали Макмахон

 • режија

  Nikola Drvoshanov, Natalie Macmahon

 • 2021, Германија

јули 10, 2022

ПРОБЛЕМОТ НА ТИНА

режија: Радован Петровиќ

 • режија

  Radovan Petrovic

 • 2021, Северна Македонија

јули 11, 2022

ИСТИ

Анимација: Ферди Јајаи

 • режија

  Ferdi Jajai

 • 2021, Словенија

јули 12, 2022

ПЕРИКИ

режија: Ангела Димеска

 • режија

  Angela Dimeska

 • 2021, Северна Македонија